ร.ต.ทวีป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • แผนงาน
  • บริหารงานบุคคล
  • การเงิน
  • ประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อ จัดหา
  • พัสดุและครุภัณฑ์
  • งานสารบรรณ