โครงการการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
หลักสูตรนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ใต้ทะเล เป็นหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมดำน้ำโดยใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด (Scuba Air)ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 2 สัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก

  โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าฝึกอบรมในโครงการนักเรียนดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล และได้อบรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทางโครงการ ฯ มีนักเรียนจำนวน 700กว่าคน รวม 12 รุ่น และในทุก ๆ ปีจะเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ท่านผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล
  เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบร่างกายการทดสอบร่างกาย ไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบร่างกาย

  ว่ายน้ำต่อเนื่อง 200 เมตร ทั้งชาย/หญิง เท้าเปล่า คะแนนผ่าน 7 นาที คะแนนเต็ม 5 นาที

  กลั้นหายใจใต้น้ำ ทั้งชาย/หญิง ที่ความลึก 3 ฟุต คะแนนผ่าน 40 วินาที คะแนนเต็ม 90 วินาที
  ดึงข้อ (Pull-up)
 • ชาย ไม่จำกัดเวลา คะแนนผ่าน 4 ครั้ง คะแนนเต็ม 20 ครั้ง
  มือคว่ำกำรอบคาน หัวแม่มืออยู่ใต้คาน ลำตัว แขน ขา ตึง เท้าไม่ถึงพื้น (ท่าเตรียม) ไม่นับครั้ง ถ้า
   - คางไม่อยู่เหนือคาน
   - ไม่หย่อนตัวให้สุด
   - เตะขา หรือสบัดลำตัว หรือตัวแกว่ง
 • หญิง โหนตัวกับราวเดี่ยวนาน 50 วินาที คะแนนผ่าน 50 วินาที คะแนนเต็ม 100 วินาที
 • ลุกนั่ง (Sit-up)
 • ชาย คะแนนผ่าน 20 ครั้ง คะแนนเต็ม 79 ครั้ง ในเวลา 2 นาที
 • หญิง คะแนนผ่าน 20 ครั้ง คะแนนเต็ม 52 ครั้ง ในเวลา 2 นาที
  นอนหงายราบ เข่าตึง มือประสานใต้ศีรษะ ผู้นับจับขาแน่น (ท่าเตรียม)
  ไม่นับครั้ง ถ้า
   - มือหลุดออกจากศีรษะ
   - ใช้ศอกยันพื้นขึ้นนั่ง
   - ศอกขวาไม่แตะหน้าขาซ้าย หรือศอกซ้ายไม่แตะหน้าขาขวา
 • ยึดพื้น (Push-up)
 • ชาย คะแนนผ่าน 10 ครั้ง คะแนนเต็ม 54 ครั้ง ในเวลา 2 นาที
 • หญิง คะแนนผ่าน 10 ครั้ง คะแนนเต็ม 30 ครั้ง ในเวลา 2 นาที
  นอนคว่ำ มือยันพื้น แขนเหยียดตรง ลำตัวตรงตั้งแต่ศีรษะถึงส้นเท้า ฝ่ามือทั้งสองวางใต้ไหล่พอดี (ท่าเตรียม)
  ไม่นับครั้ง ถ้า
   - หน้าอกไม่ถึงพื้น
   - ท้องหรือเข่าแตะพื้น
   - ยกไหล่ขึ้นก่อนตะโพกหรือยกตะโพกขึ้นก่อนไหล่
   - แขนไม่ดึงขณะดันตัวขึ้น หรือแขนทั้งสองข้างขึ้นไม่พร้อมกัน

ภาคทฤษฎี (เนื้อหาหลักสูตร)

 • ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกาย การเป็นนักดำน้ำที่ดีต้องมีร่างกายแข็งแรงสามารถใช้ชีวิตใต้น้ำซึ่งมีสภาวะแวดล้อมแตกต่างจากการดำเนินชีวิตปกติ
 • ให้ความรู้ในเรื่องฟิสิกส์ใต้น้ำ และสรีศาสตร์ใต้น้ำเพื่อทราบความเปลี่ยแปลงทางกายภาพของสภาพแวดล้อม และร่างกายเมื่อดำน้ำ
 • ให้ความรู้ในการดำรงชีพอยู่ในทะเล กาช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำได้เป็นอย่างดี ตลอดจนให้ทราบถึงภัยอัตรายจากสัตว์ทะเล การปฏิบัติในการโดยสารเรือและเครื่องบิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเมือประสบภัยให้สามารถรักษาชีวิตตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดำน้ำ (scuba air)อย่างถูกวิธีและปลอดภัย การวางแผนการดำน้ำ วิธีการสำรวจใต้น้ำและการป้องกันอันตราย
 • ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ มลพิษทางทะเลและผลกระทบ การป้องกันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การฝึกภาคสนาม

สาระการฝึก

 • ฝึกการประกอบอุปกรณ์แลฝึกการดำคุ้นเคยในสระ และทดสอบการดำน้ำ 30ฟุตในถังดำน้ำ
 • ฝึกการ Clear Mask , buddy Breathing และการแก้ปัญหาใต้น้ำ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid) และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ Rescue
 • การดำน้ำตามเส้นเชือก (Jack Stay) การดำน้ำตามเข็มทิศ รูปแบบการสำรวจและการค้นหาวัตถุใต้น้ำ
 • การดำน้ำลึก 30 ฟุต 60 ฟุต 90 ฟุต และการดำน้ำกลางคืน(Night Dive)