พ.จ.อ.ไพศาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • อาคารรับรอง
  • ยานยนตร์
  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ภูมิสถาปัตย์
  • ลานจอดรถยนตร์
  • บำรุง รักษา
  • ซ่อมแซม