ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36

ความเป็นมา
โครงการอทุยานใต้ทะเล จุฬภรณ์ 36 เป็นโครงการที่กองทัพเรือถวายแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารรี เนื่องในวันพระราชสมภพของพระองค์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยกองทัพเรือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน เกาะบอน เกาะตาชัย และหมู่เกาะสุรินทร์ มีพระประสงค์ให้ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลโดยเฉพาะปะการังได้รับการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนถาวร เพื่อเป็นแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์ใต้น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยตลอดไป

ภารกิจ

 • จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ที่ฐาานทัพเรือพังงา บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ให้ความรู้นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
 • สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลโดยเฉพาะปะการังในหมู่ประชาชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และนักท่องเที่ยว
 • สำรวจปะการังในทะเลอันดามันเพื่อสร้างแผนที่เดินเรือในแนวประการัง สำหรับใช้จอดเรือและทำแผนวางทุ่นผูกเรือป้องกันการทดอสมอในแนวปะการัง
 • จัดทำหนังสือคู่มือสัตว์และพืชในแนวประการัง และคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ใต้ทะเล
 • วางทุ่นผูกเรือในและนอกเขตปะการังบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของโครงการและทะเลอันดามัน
 • ซ่อมแซมทุ่นที่วางไว้ทุกปี ตามกำลังงบประมาณ และการสนับสนุนจากหน่วยที่สนใจ
 • เฝ้าตรวจและประเมินผลทุ่นที่วางไว้
 • ฝึกและอบรมข้าราชการ ประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนให้เป็นนักดำน้ำอนุรักษ์ใต้ทะเล
 • ฝึกอบรมเยาวชน โดยตั้งค่ายเยาวชนอนุรักษ์ใต้ทะเล

ผลงาน

 • ดำเนินการสร้างแผนที่เสร็จเรียบร้อย 18 ระวาง
 • จัดทำหนังสือคู่มือสัตว์และพืชในแนวปะการัง ร่วมกับศูนย์ชีววิทยาทางทะเล จ.ภูเก็ต และกรมประมง จำนวน 15,000 เล่ม สำหรับจำหน่วยและแจกจ่ายให้ผู้ต้องการศึกษาและสนใจ
 • วางทุ่นและซ่อมแซมทุ่นโดยนักทำลายใต้น้ำจู่โจมและนักดำน้ำอนุรักษ์ใต้ทะเลและอาสาสมัคร ตามพื้นที่บริเวณทะเลอันดามัน ประมาณ 400ทุ่น
 • ฝึกอบรมนักเรียนดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ใต้ทะเล (นพอ.)ตามหลักสูตรของกองทัพเรือ โดยหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ปี 2536จนถึงปัจจุบัน จำนวน 12 รุ่น
 • จัดทำค่ายเยาวชนอนุรักษ์ประการัง แล้วจำนวน 5 รุ่น โดยนำนักเรียนในท้องถิ่น เยาวชนบริเวณโดยรอบชายฝั่งทะเล และผู้สนใจ เข้าอบรมเพื่อให้ทราบวิธีการป้องกันและอนุรักษ์ปะการัง อย่างยังยืน