กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล วันที่ 5 เมษายน 2553